#1000003270
عرفان
میهمان

زغال نارگیل اصل بگیر
از یک جای مطمئن
به ترتیب:
میا
الجمیرا
کوکو یایا
خوبند